Payment Option

Payment Option

ลูกค้าสามารถชําระเงินได้ผ่านทาง การโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3

ชื่อบัญชี บริษัทเอ็นวายแอลวีจํากัด
เลขที่บัญชี 748-2-74310-7

หรือกรณีลูกค้าโอนมาจากต่างประเทศ ระบุเพิ่มเติมคือ SWIFT CODE:KASITHBK
หรือลูกค้าสามารถเลือกชําระเงินผ่าน paypal ได้ โดยเราจะส่ง link ขอรับชําระเงินไปทาง email